90. SHD Beslut 2007-06-08. NJA 2007 s. 455 - Nr 01 - 2008

6749

Obestånd och konkurs - Juridera

8 § utsökningsbalken). Kan en bil som används till arbete utmätas? Huvudregeln är att lös egendom får utmätas om den tillhör eller anses tillhöra gäldenären (4 kap. 17 § UB). Begreppet ”tillhör” är ett civilrättsligt begrepp, vilket betyder att gäldenären ska äga egendomen enligt civilrättsliga regler. samägd egendom kan utgöra ett hinder även vid försäljning på grund av utmätning enligt 8 kap.

  1. Fastest animal in the world
  2. Frakturregistret

20 § eller 26 § jämförd med 20 § har förlorat sin rätt mot sökanden. Utmätning i retentionsegendomen till förmån för innehavaren. Eftersom borgenären, d.v.s. den som innehar egendom med retentionsrätt, inte har rätt att sälja egendomen endast på grund av att gäldenären inte betalar fordran måste i regel borgenären ansöka om en så kallad exekutionstitel.

Ö 2774-20.pdf pdf

Kronofogdemyndigheten kan emellertid efter yrkande förordna att hela egendomen ska säljas, trots att endast en andel av en samägd egendom har utmätts (se 8 kap. 8 § utsöknings-balken). Bodelningsavtalet ger därefter sakrättsligt skydd mot den andre sambons borgenärer och egendomen kan inte bli föremål för utmätning.

Utmätning samägd egendom

Högsta domstolen ändrar genom ett avgörande i plenum

Utmätning samägd egendom

Utmätning av samägd egendom och utmätningsförbud: UB 8:8 – möjligt att utmäta hela samägda egendomen enligt 6 § SamägL, om inte andelen i sig kan säljas utan olägenheter Utmätningsförbud – NJA 2007 s 455, överlåtelseförbud har sakrättslig verkan (giltig gentemot borgenärer) endast vid benefika överlåtelser Egendom är en konkret individuellt bestämd sak som utgör den metafysiska äganderättens föremål, som ägaren besitter makt över med vissa rättsliga befogenheter reglerad genom lag, sedvanerätt eller domstolspraxis, med uteslutande av varje annan persons rättsanspråk på densamma. samägd egendom kan utgöra ett hinder även vid försäljning på grund av utmätning enligt 8 kap. 8 § UB, eftersom egendom stoppas från att bjudas ut till försäljning på offentlig auktion. Högsta domstolen (HD) har nyligen meddelat dom i mål Ö 2347/17, som behandlar en intresseavvägningsfråga mellan gäldenär och borgenär. Samägd egendom kan utmätas om sökande, dvs borgenären, gäldenären eller någon av delägarna yrkar till Kronofogden att egendomen ska säljas.

Utmätning kan ske om gäldenären är inskriven som ägare till egendomen och det inte har uppvisats någon handling som visar att någon annan är ägare till denna. Utmätning kan även ske om det har visats att gäldenären är ägare till egendomen genom köpehandling eller på något annat sätt ( 4 kap. 17 § UB ). samägd egendom kan utgöra ett hinder även vid försäljning på grund av utmätning enligt 8 kap.
60 million pesos to usd

ett företag eller en liknande organisation, inte behöver egendom för sin försörjning på samma sätt. Bodelningsavtalet ger därefter sakrättsligt skydd mot den andre sambons borgenärer och egendomen kan inte bli föremål för utmätning. Det sakrättsliga skyddet förutsätter att bodelningsavtalet inte upprättats till skada för borgenären, exempelvis genom att den skuldsatte sambon avstått från egendom som den har rätt till (21§ SamboL). 7.

NJA 2007 s. 455: Vid utmätning av andel i samägd egendom hindrar inte ett avtal mellan samägarna om att försäljning av hela egendomen på offentlig auktion inte skall kunna påfordras att hela egendomen säljs på yrkande av utmätningssökanden, såvida avtalet inte tillkommit i samband med ett benefikt förvärv av den utmätta andelen. utmätning – att dennes samtliga tillgångar tas i anspråk och försäljs. Tingsrätten utser då en konkursförvaltare som i samråd med övriga delägare förvaltar fastigheten. Detta innebär inte nödvändigtvis att konkursboet påtar sig ansvar för gäldenärens andel av kostnaderna. Konkursförvaltaren har rätt Om utmätning har skett av en del av en fastighet som tillhör två eller flera och om lagen om samäganderätt är tillämplig, kan Kronofogdemyndigheten på yrkande av sökanden, gäldenären eller annan delägare förordna att hela egendomen ska säljas. Samägd egendom kan utmätas om sökande, dvs borgenären, gäldenären eller någon av delägarna yrkar till Kronofogden att egendomen ska säljas.
Göksäter jobb

Utmätning samägd egendom

När sådan egendom utmäts görs förbehåll för panthavarens rätt. Det innebär att egendomens värde måste överstiga den fordran som den pantsattes för. Nämligen får inte pantsatt egendom säljas om inte köpeskillingen också räcker för att betala panthavarens fordran (se 9 kap. 4 § andra stycket utsökningsbalken (UB) ).

8 § UB har gett författaren impulsen till ett för sök att sätta in rättsfallet i ett större sammanhang och söka svar på en del spörsmål beträffande möjligheten att särskilt Som huvudregel får egendom som två eller flera äger tillsammans, i det här fallet ett hus, utmätas för att betala den ena ägarens skulder, om den som vänt sig till Kronofogdemyndigheten för att driva in skulden begär att huset utmäts (detta kallas ”indragning” och regleras i 8 kapitlet 8 § av utsökningsbalken).
Uk imports orlandoEuropeisk e-juridikportal - European e-Justice Portal

Myndigheten kan bara mäta ut egendom som tillhör gäldenären, enligt 4 kapitlet 17-19 § utsökningsbalken.Andra förutsättningar för utmätning är att egendomen måste ha ett förmögenhetsvärde och vara överlåtelsebar samt ha ett marknadsvärde, det vill säga att den typiskt sett kunna säljas utan större svårighet. Försäljning av samägd egendom Hur går en försäljning av samägd egendom till, vad finns att tänka på och vilka lagar och regler har man att förhålla sig till? Vi tänkte gå igenom lite kring detta och förhoppningsvis reda ut en del frågetecken som kan finnas. Vi kan utmäta din egendom.